Văn bản quy phạm Pháp luật
CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ QUY TRÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1. Nhóm quy định về PPP (05 văn bản)

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022;
- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
- Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
- Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất;
- Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Nhóm quy định về đầu tư công (03 văn bản)

- Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;
- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

3. Nhóm quy định về xây dựng (06 văn bản)

- Luật Xây dựng;
- Luật Kiến trúc năm 2019;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

4. Các quy định khác có liên quan

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
- Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội
- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
- Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

5. Quy định của ĐHQGHN

- Quyết định số 3888/QĐ-ĐHQGHN ngày 03/11/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng, các ban chức năng của Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Quyết định số 2905/QĐ-ĐHQGHN ngày 09/8/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời thực hiện quy trình đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
HỒ SƠ MỜI TÀI TRỢ HNXTĐT 2023
Đăng ký tài trợ
Đăng ký ngay
scan me
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HNXTĐT 2023
Đăng ký tham dự
Đăng ký ngay
scan me